Działanie 6.1 – Premie dla młodych rolników

Ten poradnik ma na celu ułatwienie uzyskania pomocy w programie dla rolników – PROW. Główne punkty tego artykułu:

 • kwota pomocy w działaniu 6.1 wynosi 100 tysięcy złotych
 • Agridata pomaga uzyskać 4 punkty z 12 wymaganych do kwalifikacji
 • co wpisać w biznesplanie, aby otrzymać należne punkty?

 

Dwa poradniki: PROW program dla rolników – jak uzyskać pomoc

W pierwszym kwartale 2018 ruszają kolejne nabory do rządowego programu dla rolników – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). To doskonała okazja dla rolników na otrzymanie wsparcia dla rozwoju gospodarstwa.
W szczególności zwracamy uwagę na dwa poddziałania:
W tym artykule przybliżymy szczegóły przyznawania pomocy i sposoby, w jakie Agridata pomaga uzyskać dofinansowanie. Ponieważ informacje na rządowych stronach bywają mało czytelne, postanowiliśmy stworzyć przejrzyste podsumowanie.

Zasady przyznawania pomocy

Kwota pomocy: 100 tysięcy złotych.
Osoba, która może ubiegać się o pomoc:
 • ma nie więcej niż 40 lat (nie ukończyła 41 lat w dniu składaniu wniosku)
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych, w tym uzupełnienie wykształcenia)
 • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy)
 • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
  • nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, oraz o pomoc w zakresie niektórych wcześniejszych działań PROW (szczegóły tutaj) , czy programu SAPARD
  • nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada
  • nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej
Istnieją także określone wymogi w stosunku do samego gospodarstwa:
 • jego wielkość ekonomiczna nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro
 • powierzchnia użytków rolnych musi  być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – równa średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • beneficjent zobowiązuje się między innymi do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%
 • pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej

Punktacja

Wszystkie powyższe wymogi są punktowane. Przykładowo za powierzchnię użytków rolnych w 2016 roku można było uzyskać 5 punktów. Pomoc przyznawana jest gospodarstwom, które uzyskały największą ilość punktów. Minimalna liczba punktów potrzebna do ubiegania się o pomoc to 12.

Na powyższe warunki rolnicy często mają znikomy wpływ. Jednak każdy może uzyskać dużo punktów za biznesplan (23 punkty w 2016 roku). Biznesplan jest rozliczany w 5 lat od złożenia wniosku. Aspekty biznesplanu za które przyznaje się punkty, to:
 • kompleksowość biznesplanu (działania od a do e)
  • a) inwestycja budowlana w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego, zdeklarowana jako budynek związany z działalnością rolniczą
  • b) udział w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych
  • c) prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
  • d) przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
  • e) deklaracja udziału w grupie producentów rolnychrealizacja celów przekrojowych (działania od a do c)
   • a) udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy lub równy 66%
   • b) coroczne przygotowywanie planu nawozowego z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz jego stosowanie w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”
   • c) inwestycje chroniące środowisko
 • innowacyjność (działania od a do d) – maks. 2 pkt!
  • a) postęp biologiczny
  • b) organizacja produkcji
  • c) nowoczesne technologie produkcji
  • d) innowacyjny produktrodzaj planowanej produkcji (działania od a do b)
   • a) zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości
   • b) prowadzenie produkcji roślin

Jak Agridata pomaga w uzyskaniu dofinansowania?

Chociaż biznesplan może zagwarantować wiele punktów, warto do jego wypełnienia podejść strategicznie. Po złożeniu wniosku o pomoc nie można już zmieniać naszych zobowiązań. Często też należy nasz plan opisać w określony sposób, aby urzędnik zrozumiał zamysł i przyznał odpowiednią ilość punktów. Tutaj pomogą doradcy, którzy specjalizują się w uzyskiwaniu wsparcia z PROW.
Agridata natomiast pomaga uzyskać aż 4 punkty bez obciążania rolnika. Zarządzając gospodarstwem przy pomocy naszego systemu, bezproblemowo można otrzymać 2 punkty za przygotowywanie rocznego planu nawozowego – Agridata automatycznie obliczy potrzebne ilości nawozów i wygeneruje taki plan.
Kolejne 2 punkty otrzymać można za innowacyjność w zakresie organizacji i nowoczesnych technologii produkcji. Agridata, jako program który pomaga polskim gospodarstwom dorównać poziomem cyfryzacji zachodnim konkurentom, w pełni spełnia wymogi innowacyjności. Aby otrzymać należne punkty, należy w biznesplanie wybrać zakładkę Cele, w punktach 9.2. i 9.3. wybrać tak, i w Opisie wpisać odpowiednio:
 • 9.2. – W celu wprowadzenia innowacji w zakresie organizacji produkcji, zostanie zakupiony program Agridata, który wykorzystuje technologię IoT (Internet of Things) oraz analizę informacji wysyłanych przez maszyny pracujące w polu do wspierania zarządcy gospodarstwa w organizowaniu produkcji. Dzięki zebranym informacjom i analizie przeprowadzonej przez program Agridata, zarządca zbiorczo organizuje prace przy użyciu programu. Użycie programu pozwala precyzyjnie wyliczyć rentowność zabiegów, zoptymalizować zużycie nawozów i ś.o.r., w przejrzysty sposób planować płodozmian i międzyplony, oraz zoptymalizować wykorzystanie maszyn rolniczych (spalanie, dokładność wykonywanych zabiegów, trasy dojazdu do miejsca zabiegu).
 • 9.3. – W celu wprowadzenia innowacji w zakresie nowoczesnych technologii produkcji, zostanie zakupiony program Agridata, który wykorzystuje technologię IoT (Internet of Things) oraz analizę informacji wysyłanych przez maszyny pracujące w polu. Tego typu technologie są nowością na powszechnym rynku i pomagają znacznie zwiększyć konkurencyjność gospodarstwa. Zwiększanie konkurencyjności i efektywności odbywa się głównie przez zbieranie, analizę, i prezentowanie precyzyjnych danych, dzięki którym zarządca gospodarstwa może podejmować trafne decyzje w kwestii rozwoju i prowadzenia gospodarstw.

Uzyskanie dofinansowania może być łatwe

100 tysięcy złotych to duże wsparcie, szczególnie dla początkujących rolników. Agridata pomaga uzyskać 4 punkty z 12 wymaganych, bez obciążania cię dodatkowymi obowiązkami. Samo wypełnianie biznesplanu i innych dokumentów potrzebnych do uzyskania pomocy może być zbyt czasochłonne, dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszymi zaufanymi doradcami: